انتقادات، پیشنهادات و شکایات | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مراجعه کننده محترم
در راستای بهبود کیفیت بیمارستان چنانچه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایتی از بیمارستان سیدالشهدا دارید لطفا به ما اطلاع دهید. تمامی اطلاعات شما به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. در صورت نیاز، از طرف بیمارستان با شما تماس گرفته خواهد شد.