پمفلت های آموزشی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی یکی از ابزارهای آموزش در مراکز درمانی است. اهمیت و ضرورت آموزش در بیمارستان سیدالشهداء یزد به صورت جدی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه واحد آموزش این مرکز درمانی یکی از فعال ترین مراکز بیمارستانی است. در این صفحه پمفلت های آموزشی به علاقه مندان بصورت دسته بندی ارائه شده است.

شماره تماس واحد آموزش : 03531655377

پمفلت های آموزشی
برای اطلاع از مطالب علمی و پزشکی به صفحه آموزش پس از ترخیص بروید