هفته آگاهی از تومور مغزی

هفته آگاهی از تومور مغزی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

هفته آگاهی از تومور مغزی | بیمارستان سیدالشهداء یزدهفته جهانی آگاهی از تومور مغزی هر ساله در هفته آخر ماه اکتبر برگزار می شود. ابتکار اتحادیه بین المللی تومور مغزی (IBTA) ، این یکی از مهمترین برنامه های جهانی آگاهی بخشی در تقویم حمایت از تومور مغزی است. هدف از برگزاری این رویداد، انجام فعالیت‌های مشترک در جهت افزایش آگاهی و جلب توجه عمومی نسبت به چالش‌های خاص تومورهای مغزی، تاکید بر نیاز به واکنش‌های خاص و لزوم انجام تحقیقات علمی در این زمینه است.