نشست تبیین حقوق زن در محیط کار

نشست تبیین حقوق زن در محیط کار | بیمارستان سیدالشهداء یزد

گزارش تصویری از برگزاری اولین نشست تبیین حقوق زن در محیط کار – تاریخ 139۸/۹/۲۶