همزمان با سراسر کشور

مشارکت بیماران و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء یزد در انتخابات ۱۴۰۰

بیماران و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء یزد در انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت کردند .
مشارکت بیماران و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء یزد در انتخابات ۱۴۰۰ | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ، همزمان با سراسر کشور بیماران و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء یزد نیز در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال  ۱۴۰۰ مشارکت کردند .مشارکت بیماران و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء یزد در انتخابات ۱۴۰۰ | بیمارستان سیدالشهداء یزد