مراحل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی

مراحل پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

مراحل پوشیدن وسایل حفاظت فردی (شامل روپوش)

 • همه وسایل شخصی(جواهرات، ساعت، گوشی، خودکار و غیره) را کنار بگذارید.
 • پوشش ضدعفونی شده و همچنین چکمه ها را در اتاق رختکن بپوشید. (در صورتی که چکمه در دسترس نیست از کفش های بسته (بدون بند) به همراه پاپوش هایی که سر نخورند و ترجیجاً ضدآب باشنداستفاده کنید.).
 • به محل پاکیزه جلوی واحد ایزوالسیون بروید.
 • با بررسی چشمی اطمینان حاصل کنید اندازه های لازم وسایل حفاظت فردی درست هستند و از کیفیت مناسبی برخوردارند.
 • دستورالعمل پوشیدن وسایل حفاظت فردی را تحت نظر فرد ذیصلاح انجام دهید (همکار).
 • بهداشت دست را اجرا کنید.
 • دستکش هایتان را بپوشید (دستکش معاینه، دستکش لاستیکی).
 • روپوش یکبار مصرف بپوشید ( روپوش از جنسی باشد که مقاومت آن از لحاظ سوراخ شدن یا نسبت به مایعات بدنی، خون و پاتوژن های منتقله از راه خون مقاوم باشد).
 • ماسک صورت را بپوشید.
 • عینک حفاظتی یا سپر حفاظتی را بپوشید.
 • پوشش سر و گردن را بپوشید. سرپوش جراحی و پوشش گردن (ترجیحاً شیلد شفاف یا هود صورت).
 • پیش بند یکبار مصرف ضدآب را بپوشید. (اگر در دسترس نیست، از نوع قابل استفاده مجدد با کیفیت بالا که ضد آب نیز باشد استفاده کنید).
 • جفت دیگر دستکش ها را (ترجیحاً ساق بلند) روی آستین لباس بکشید.

 

مراحل درآوردن وسایل حفاظت فردی(شامل روپوش)

 • همیشه وسایل حفاظت فردی را زیر نظر فرد ذیصلاح از تن در آورید. از وجود ظروف دفع پسماندهای عفونی در محل درآوردن لباس اطمینان حاصل کنید. برای موارد با استفاده مجدد باید ظروف مجزا در دسترس باشد.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید. (در زمان کار در مناطق بیماران، دستکش بیرونی بعد از انجام فرایند روی بیمار اول و قبل از پیگیری امور بیمار دوم تعویض شود).
 • به منظور جلوگیری از آلودگی دست ها، پیش بند را در حالت خمیده به جلو در آورید. در صورتی که از پیش بند یکبار مصرف استفاده می کنید آن را از بخش یقه پاره کنید و آن را بدون لمس بخش جلویی لوله کنید. بند پشتی را باز کنید و آن را به سمت جلو جمع کنید.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.
 • دستکش را طبق شماره 17 به طور ایمن درآورده و دفع کنید.
 • بهداشت دستهای دارای دستکش را رعایت کنید.
 • پوشش های سر و گردن را طوری بیرون آورید که باعث آلودگی صورت نشود. پوشش را از قسمت انتهایی دهانه پشتی گرفته و از سمت عقب به جلو و از درون به بیرون جمع کرده و به طور ایمن دفع کنید.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.
 • ابتدا گره روپوش را باز کنید. سپس آن را از سمت عقب به جلو و از درون به بیرون جمع کرده و سپس به صورت ایمن دفع کنید.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.
 • عینک یا شیلد صورت را با گرفتن کش آن از سمت عقب باز کنید و به طور ایمن دفع کنید.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.
 • ابتدا بند یا کش پایینی ماسک را از پشت سر گرفته و آن را به صورت آویزان به زیر چانه خود بیاورید. سپس بند بالایی را گرفته و کل ماسک را با آن برداشته و به طور ایمن دفع کنید.
 • بهداشت دست های دستکش دار رعایت کنید.
 • بدون لمس، دستکش ها (یا پاپوش ها) را در آورید. اگر چکمه هایتان را خارج از محل با ریسک بالا به پا کرده­اید می­توانید آن ها را به پا داشته باشید ولی قبل از خروج از محل رختکن آنها را تمیز و ضدعفونی کنید. (عفونت زدایی مناسب چکمه ها شامل وارد شدن به حوضچه محلول کلر 5/0 درصد (در صورتی که به خاک و کثافات آلوده است باید با یک فرچه تمیز شود) و سپس شستن همه جوانب آن با همان غلظت کلر است. همچنین حداقل روزی یکبار و به مدت 30 دقیقه چکمه ها باید در محلول کلر با غلظت 5/0 درصد ضدعفونی و سپس شسته و خشک شوند).
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.
 • دستکش ها را با تکنیک مناسب درآورده و به طور ایمن دفع کنید.
 • بهداشت دست های دارای دستکش را رعایت کنید.