عکس: منتخبی از برگزاری دوره های آموزشی مختلف در بیمارستان سیدالشهداء یزد

عکس: منتخبی از برگزاری دوره های آموزشی مختلف در بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

منتخبی از برگزاری دوره های آموزشی مختلف در طی چندین سال اخیر در بیمارستان سیدالشهداء یزد :