روز پوشش بهداشت (دسترسی همگانی به دارو و درمان)

روز پوشش بهداشت (دسترسی همگانی به دارو و درمان) | بیمارستان سیدالشهداء یزد
روز پوشش بهداشتروز پوشش بهداشت

12 دسامبر به عنوان روز پوشش بهداشت (UHC Day) اعلام شده است. هدف روز جهانی پوشش همگانی سلامت، افزایش آگاهی در مورد نیاز به سیستم های سلامت قوی و انعطاف پذیر و پوشش سلامت همگانی است. هر سال در 12 دسامبر، طرفداران UHC صدای خود را برای به اشتراک گذاشتن داستان میلیون ها نفری که هنوز منتظر سلامتی هستند بلند می کنند و از رهبران می خواهند که سرمایه گذاری های بزرگتر و هوشمندانه تری در سلامت انجام دهند و گروه های مختلف را تشویق می کنند تعهدات خود را برای کمک به نزدیکتر کردن جهان به UHC تا سال 2030 انجام دهید.