روز ملی اهدای عضو

روز ملی اهدای عضو
روز ملی اهدای عضو
روز ملی اهدای عضو

در تقویم کشور ما، آخرین روز اردیبهشت‌ماه به نام روز ملی اهدای عضو نام‌گذاری شده است. اهدای عضو اوج بخشش یک انسان است، انسانی که در سخت‌ترین لحظه زندگی خود تصمیم می‌گیرد اعضای بدن یکی از عزیزانش را که دچار مرگ مغزی شده ببخشد. روز ملی اهدای عضو در تقویم ایرانیان را می‌توان جشن «باز تولد همگانی» جمعی از متعالی‌ترین انسان‌ها در مقیاس ایثار و جاودانگی نامید.