روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی

روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | بیمارستان سیدالشهداء یزدهرساله روز یکشنبه سومین هفته از ماه نوامبر که از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان “یادواره قربانیان حوادث ترافیکی” انتخاب شده گرامی داشته می شود. در میان حوادث ناگوار و ناخواسته ای که زندگی بشر را تهدید میکند حوادث ترافیکی بدون شک از ناگوارترین آنهاست که قربانیان خود را از میان تمام اقشار جامعه برمی گزیند و هیچ تمایزی قائل نمی شود. آما آنچه در آمارها ثبت می شود تنها شمار کسانی است که در این گونه حوادث از دست می روند و اشاره ای به کسانی که درغم از دست دادن عزیزی رنج می کشند و یا تا پایان عمربا ناتوانی حاصل از یک معلولیت می ستیزند نمی شود. موثرترین راه کاهش حوادث ترافیکی، آموزش همگانی و رعایت مسائل ایمنی وترافیکی میباشد و شعار درست برانید تا سالم بمانیم وهمواره باید مد نظر داشته باشیم استفاده از کمر بند ایمنی را فراموش نکنیم و به خاطر داشته باشیم  کمربند ایمنی تنها برای استفاده در جاده های بین شهری نیست.