روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی

روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی | بیمارستان سیدالشهداء یزدهرساله روز یکشنبه سومین هفته از ماه نوامبر که از سوي سازمان بهداشت جهاني (WHO) به عنوان “يادواره قربانيان حوادث ترافيكي” انتخاب شده گرامی داشته می شود. در ميان حوادث ناگوار و ناخواسته اي كه زندگي بشر را تهديد ميكند حوادث ترافيكي بدون شك از ناگوارترين آنهاست كه قربانيان خود را از ميان تمام اقشار جامعه برمي گزيند و هيچ تمايزي قائل نمي شود. آما آنچه در آمارها ثبت مي شود تنها شمار كساني است كه در اين گونه حوادث از دست مي روند و اشاره اي به كساني كه درغم از دست دادن عزيزي رنج مي كشند و يا تا پايان عمربا ناتواني حاصل از يك معلوليت مي ستيزند نمي شود. موثرترين راه كاهش حوادث ترافيكي، آموزش همگاني و رعایت مسائل ايمني وترافيكي میباشد و شعار درست برانيد تا سالم بمانيم وهمواره باید مد نظر داشته باشیم استفاده از کمر بند ایمنی را فراموش نکنیم و به خاطر داشته باشیم  کمربند ایمنی تنها برای استفاده در جاده های بین شهری نیست.