روز جهانی کمردرد

روز جهانی کمردرد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی کمردرد | بیمارستان سیدالشهداء یزد17 اکتبر روز جهانی کمر درد نام گذاری شده است. حدود۸۰ درصد جمعيت جهان در طول زندگی خود به نحوی از کمردرد رنج می برند. پس از سر درد،‌ درد ناحيه کمر شايع ترين ناراحتی در جوامع کنونی است. امروزه تکامل وسايل زندگی، کاهش تحرک و افزايش وزن بدن عوارضی را در پی داشته که نتيجه آن آسيب پذيری مهره های کمر است. کمردرد علاوه بر ايجاد ناراحتی هاي فردی سبب کاهش ظرفيت کاری،‌ اتلاف وقت، غيبت از کار، افزايش هزينه هاي بهداشتی – درمانی و زيان های اقتصادی ناشی از پرداخت دستمزد به افراد مصدوم می شود. اگر چه علت بروز کمردردهای گوناگون به طور کامل شناخته نشده است اما اکثر متخصصان پزشکی بر اين باور هستند که ماهيت ۷۰ درصد کمردرد مکانيکی ناشی از عدم تحرک است و از شرايط نامناسب کار، وضعيت نادرست بدن و عوامل محيطی ناشی می شود.