روز جهانی پودیاتری

روز جهانی پودیاتری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی پودیاتری | بیمارستان سیدالشهداء یزد8 اکتبر روز جهانی پودیاتری است. در این روز، پزشکان متخصص اطفال در سراسر جهان به دنبال پیشرفت در زمینه پزشکی اطفال هستند تا بتوانند بهتر به کسانی که از بیماری های پا و مچ پا رنج می برند، خدمات رسانی کنند. آنها این کار را از طریق آموزش، حمایت و اتحاد استراتژیک انجام می دهند. این روز بر افزایش آگاهی در مورد سلامت پا برای همه از عموم مردم تا ارگان های دولتی و متخصصان بهداشت متمرکز شده است. سلامت پاهای ما می تواند نشانه خوبی از سلامت عمومی بدن ما باشد.