روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی ناشنوایان | بیمارستان سیدالشهداء یزدسی سپتامبر هر سال، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند. سازمان‌های ناشنوا در سراسر جهان به شدت تشویق می‌شوند تا علاوه بر توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های افراد ناشنوا به افزایش حقوقشان در سراسر جهان نیز کمک کنند.