روز جهانی درون گرایی

روز جهانی درون گرایی

روز جهانی درون گرایی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی درون گرایی

دوم ژانویه هر سال به عنوان روز جهانی درون گرایی نامگذاری شده است. روز جهانی درونگرایی در 2 ژانویه به عنوان فرصتی برای مردم سراسر جهان برای درک بهتر و قدردانی از درونگراها است.

درونگرا به عنوان کسی اطلاق می شود که به جای منابع تحریک بیرونی، بر احساسات درونی تمرکز می کند. نقطه مقابل درون گرا، برون گرا است. افراد درونگرا در دنیا کمتر از برونگراها هستند. تخمین زده می شود که بین 25 تا 40 درصد از مردم درونگرا هستند. آنها اغلب به عنوان افرادی ساکت، محتاط و درون نگر توصیف می شوند. درونگراها به جای دریافت انرژی در موقعیت های اجتماعی مانند افراد برونگرا، انرژی مصرف می کنند. افراد درونگرا ممکن است پس از گذراندن وقت با مردم احساس خستگی کنند. برای یک درونگرا غیرعادی نیست که از گذراندن وقت خود به تنهایی لذت ببرد. با این حال، آنها نمی خواهند همیشه تنها باشند.