روز جهانی ترومبوز و هموستاز

روز جهانی ترومبوز و هموستاز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی ترومبوز و هموستاز | بیمارستان سیدالشهداء یزد13 اکتبر در تقویم پزشکی تنها یک روز ساده نیست. این روز، روز جهانی ترومبوز نامیده شده است تا همه این نکته را مدنظر قرار دهند که یک لخته خون تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد. ترومبوز عبارت از شکل گیری لخته خون مرگ بار در شریان ها ( ترومبوز شریانی) و وریدها ( ترومبوز وریدی) است. در صورتی که با ریسک ایجاد لخته خونی روبرو هستید، با انجام نکاتی مانند تحرک منظم، مصرف فراوان مایعات و آب، توجه به سطح کلسیم و چربی خون احتمال بروز آن را کاهش دهید. بررسی علمی جامع کمیته راهبردی ترومبوز نشان داده است که سالانه بیش از ده میلیون مورد ترومبوآمبولی وریدی، در کشور های با درآمد کم، متوسط و بالا اتفاق می افتد. روز جهانی ترومبوز همه ساله در ۱۳ اکتبر، روز تولد رودلف ویرچو طبیب آلمانی که در آسیب شناسی ترومبوز پیشتاز بود، برگزار می شود. این روز توسط انجمن بین المللی ترومبوز و هموستاز(ISTH)  در سال ۲۰۱۴ تاسیس گردید.