روز جهانی بیهوشی (هوشبری)

روز جهانی بیهوشی (هوشبری) | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی بیهوشی (هوشبری) | بیمارستان سیدالشهداء یزددر ۱۶ اکتبر سال ۱۸۴۶، دکتر مورتون برای اولین بار برای عمل جراحی از گاز اتر در بیمارستان ماساچوست استفاده کرد و این روز، روز اتر (بیهوشی) نامگذاری شد. این رویداد یکی از تاثیرگذارترین رخدادهای تاریخ بشری به حساب می آید و علم پزشکی پس از دستیابی به روشهای مختلف بیهوشی شاهد پیشرفت های شگرفی در عرصه علوم جراحی و نیز سایر بخشهای مهم خود شده است. بی شک پیدایش و توسعه روشهای جدید بیهوشی انقلابی بزرگ در علوم جراحی و نیز سایر عرصه های پزشکی (حتی اخلاق پزشکی) ایجاد کرده است. کشف اثر بیهوشی اتر باعث توسعه بیشتر درمان جراحی بدون درد شد. امروزه متخصصان بیهوشی از انواع مختلف بیهوشی عمومی، آرام بخش و منطقه ای استفاده می کنند.