روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار | بیمارستان سیدالشهداء یزد

تقدیر مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان از واحد ایمنی بیمار

به مناسبت 17 سپتامبر روز جهانی ایمنی بیمار آقای دکتر حسین ملانوری مدیرعامل و مسئول فنی بیمارستان به همراه مدیریت و مترون با حضور در واحد ایمنی بیمار با تقدیم لوح سپاس از زحمات آقای محسن رضایی کارشنای هماهنگ کننده ایمنی بیمار در بیمارستان تقدیر و تشکر نمودند .

فهرست