روز آگاهی از سلامت جنسی و باروری

روز آگاهی از سلامت جنسی و باروری | بیمارستان سیدالشهداء یزد
سلامت جنسی
روز جهانی سلامت جنسی

روز آگاهی از سلامت جنسی و باروری هرسال در 12 فوریه جشن گرفته می‌شود تا آگاهی در مورد مسائل مربوط به‌ سلامت جنسی و باروری و کاهش شیوع عفونت‌های مقاربتی افزایش یابد. سلامت جنسی مهم و بخش مهمی از رفاه کلی فرد است. پیروی از یک سبک زندگی سالم برای حفظ سلامت جنسی ضروری است. سلامت جنسی و باروری طیفی از مسائل و چالش‌های مرتبط با هم را در برمی‌گیرد. همه افراد صرف‌نظر از جنسیت باید از مراقبت‌های بهداشتی مناسب، کنترل تولد و برنامه‌های آموزش بهداشت آگاه باشند و به آنها دسترسی داشته باشند.