روابط عمومی

روابط عمومی
روابط عمومی بیمارستان سیدالشهداء یزد

پیمانکار روابط عمومی بیمارستان سیدالشهداء یزد، آژانس روابط عمومی ویرگول است.
طراحی و بارگذاری مطالب سایت، طراحی و تدوین پمفلت های درمان و غیر درمان، طراحی تقویم سلامت و … از جمله فعالیت های روابط عمومی است.
تلفن تماس: 03531655454