دکتر مجید انتظاری

دکتر مجید انتظاری

متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم

دکتر مجید انتظاری

متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم

  • شماره نظام پزشکی : 132733
  • فلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
  • متخصص جراحی عمومی
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی