دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی

متخصص بیماری های های قلب و عروق
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی

متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

  • شماره نظام پزشکی : 103140
  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب ازسال 1392
  • تخصص بیماری‌های قلب و عروق از سال 1389
  • دکترای حرفه ای پزشکی از سال 1383
  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد