دوره آموزشی نحوه جابه جایی بیمار و بار

دوره آموزشی نحوه جابه جایی بیمار و بار | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی نحوه جابه جایی بیمار و بار

دوره آموزشی نحوه جابه جایی بیمار و بار توسط سرکار خانم درخشی در تاریخ 1398/8/11 برگزار شد.