دوره آموزشی دیابت

دوره آموزشی دیابت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی دیابت

جلسه دوم دوره آموزشی دیابت توسط جناب آقای دکتر رحمانیان در تاریخ 98/7/25 در بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار گردید .