دوره آموزشی دیابت

دوره آموزشی دیابت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی دیابت توسط جناب آقای دکتر رحمانیان در تاریخ 98/7/11 در بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد .