دوره آموزشی داروهای ترالی احیاء

دوره آموزشی داروهای ترالی احیاء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی داروهای ترالی احیاء

جلسه سوم دوره آموزشی آشنایی با داروهای ترالی احیاء توسط جناب آقای حیدری در تاریخ 98/7/28 در بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار گردید .