دوره آموزشی آشنایی با داروهای ترالی احیاء

دوره آموزشی آشنایی با داروهای ترالی احیاء | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دوره آموزشی آشنایی با داروهای ترالی احیاء توسط جناب آقای میثم حیدری در تاریخ 98/7/14 در کتابخانه بیمارستان حضرت سیدالشهداء (ع) یزد برگزار شد .