خانم شیما دهقان بنادکی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

خانم شیما دهقان بنادکی

کارشناس ارشد علوم تغذیه

خانم شیما دهقان بنادکی

کارشناس ارشد علوم تغذیه

  • شماره نظام پزشکی : ت-2940
  • کارشناسی ارشد علوم تغذیه از سال 93
  • کارشناسی علوم تغذیه از سال 1388
فهرست