مراجعه کننده گرامی برای گرفتن نتایج پاراکلینیک به موارد ذیل توجه فرمایید :

  • ضروری است جواب دهی اینترنتی صرفا با مشخصات و اطلاعات بیمار انجام شود.
  • لطفا در سامانه شناسه بیمار و کد ملی را در قسمت های مربوطه وارد نمایید .
  • نوع نتیجه پاراکلینیک و شماره پذیرش پارا کلینیک را وارد نمایید.
  • جهت دریافت جواب لطفا فقط شماره آزمایش یا تصویر برداری را بدون کاراکتر L,X در قسمت شماره پذیرش پاراکلینیک وارد نمایید.
  • مراجعه کننده محترم دریافت نتایج پاراکلینیک از این سامانه فقط بمنظور مشاهده می باشد .
  • جهت دریافت اصل این نتایج باید به بیمارستان بصورت حضوری مراجعه فرمایید.