جلسه دوم دوره آموزشی CPR و کار با دستگاه الکتروشوک

جلسه دوم دوره آموزشی CPR و کار با دستگاه الکتروشوک | بیمارستان سیدالشهداء یزد

جلسه دوم دوره آموزشی CPR و کار با دستگاه الکتروشوک

جلسه دوم دوره آموزشی CPR و کار با دستگاه الکتروشوک توسط جناب آقایان حاجی اسدی و مهندس عسکری در تاریخ 98/8/9 برگزار شد .