• انواع فایل های مجاز : pdf, zip.
    فایل ارسالی حتما بصورت pdf یا zip باشد. حجم فایل نباید بیشتر از 10 مگابایت باشد.