توصیه های بعد از تزریق واکسن کرونا

توصیه های بعد از تزریق واکسن کرونا | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بعد از تزریق واکسن کرونا ، همچنان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنید .