در پژوهشگاه رویان بررسی شد؛

تاثیر تغذیه با پوست و دانه انار بر تولید مثل

محققان کشور اثر تغذیه با پوست انار بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی و پروتئین را طی یک مطالعات حیوانی بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که این ماده بر تولید مثل اثر مستقیم دارد.
تاثیر تغذیه با پوست و دانه انار بر تولید مثل | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش خبرنگار مهر، انار میوه‌ای باستانی و غنی از «پونیکالاگین» است که به عنوان یک آنتی‌اکسیدان موثر شناخته می‌شود. پوست انار منبع فنول و تانین و دانه انار حاوی اسید چرب خاصی به نام «پانیک‌اسید» است.

دانش اندکی درخصوص اثر آنتی‌اکسیدانی پوست و دانه انار بر آنزیم‌ها و پروتئین‌های دستگاه تولیدمثلی مذکر وجود دارد. از این رو محققان کشور طی پژوهشی به بررسی اثر پوست و دانه انار در بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی و پروتئین DJ-۱ در بیضه گوسفند پرداختند.

در این آزمایش از ۲۱ گوسفند نر ایرانی استفاده شد که به سه گروه هفت‌تایی تقسیم شدند، گروه اول به عنوان گروه کنترل تغذیه عادی داشت و رژیم غذایی دو گروه دیگر به ترتیب محتوی دانه خشک شده و پوست انار بود.

پس از ۸۰ روز نمونه بیضه سه گروه جمع آوری و برای بیان ژن‌های Gpx۱، Gpx۴، Prdx۴، Prdx۵ و Sod۲ و پروتئین DJ-۱ مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش که در نشریه International Journal of Fertility and Sterility به چاپ رسیده است، نشان داد بیان ژن-های Gpx۱ و Sod۲ در گروه تغذیه شده با پوست انار به صورت معنی‌داری بالاتر از گروه کنترل بود. همچنین میزان بیان Prdx۵ در گروه تغذیه شده با دانه انار نسبت به گروه کنترل بالاتر بود. بیان Gpx۴ و Prdx۴ در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد بیان DJ-۱ در گروه تغذیه شده با پوست انار نسبت به گروه کنترل به شکل معنی‌داری بیشتر است.

نتایج این پژوهش نشان داد بیان ژن‌های مربوط به آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین DJ-۱ در گوسفندان نر به واسطه تغذیه با پوست انار بیشتر از دانه آن افزایش می‌یابند.

این پروژه توسط دکتر علیرضا علیزاده، دکتر سید مهدی قریشی، مهدیه نیک فرجام و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه شیراز و دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده است.