برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای جدید اعتباربخشی

برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای جدید اعتباربخشی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای جدید اعتباربخشی توسط جناب آقای تویسرکان منش و با حضور کارشناسان و مدیران بیمارستان های یزد در بیمارستان حضرت سیدالشهداء (ع) در تاریخهای 98/7/6 و 98/7/7