1. خانه
  2. /
  3. برنامه درمانگاه
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر فاطمه قیصری
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
18 الی 21
16:30 الی 21
18 الی 21
16:30 الی 21
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر احمد عباسی خلفی
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر سید مسعود شهدی
متخصص ارتوپدی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر بتول السادات حیدری
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر الهه تقوائی زحمت کش
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر رویا ایمانی
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر فرشید فروزنیا
متخصص کودکان
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر لیلا دهقان
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
13 الی 15
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر مریم اردکانیان
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر لطیفه السادات حق دوست
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
10 الی 11
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر فروزنده علوی میبدی
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ــــــــــــــــــ
11 الی 13
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
9 الی 11
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
دکتر میترا دانش اردکانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر مهران شهسواری پور
دکترای دندان پزشکی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
8 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر علی محمد خیراندیش
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
11 الی 12
ــــــــــــــــ
11 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
11 الی 12
دکتر احمد رمضانی
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر صدیقه حاجی هاشمی
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر ناصر شمس
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر ابوحسین اخوان تفتی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
ــــــــــــــــ
11 الی 12
ــــــــــــــــ
11 الی 12
11 الی 12
ــــــــــــــــ
دکتر فهیمه نخستین
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر ابوالقاسم رستگار
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر حسن حقانی نژاد
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر امیرمحمد عرفا
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
18 الی 20
18 الی 20
ــــــــــــــــ
18 الی 20
18 الی 20
ــــــــــــــــ
دکتر محمدعلی حرازی
متخصص بیماری های اعصاب و روان
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
8:30 الی 10:30
ــــــــــــــــ
8:30 الی 10:30
ــــــــــــــــ
دکتر پریچهر کفائی
متخصص بیماری های پوست ، مو و زیبایی
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
10 الی 11
ـــــــــــــــ
8:30 الی 10
ــــــــــــــــ
10 الی 11
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر حمیدرضا وارسته روان
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمد دهستانی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمد جلیلی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر عطیه جواهری
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
دکتر مسعودرضا معنویت
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر منیژه مهدوی اناری
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر مجید انتظاری
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر شهره رستگار
متخصص بیهوشی
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر پریسا ظفری
متخصص جراحی مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمدرضا نایب زاده
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر سیدمصطفی شیر یزدی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر منصور رفیعی
متخصص داخلی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
دکتر محمود رفیعیان
متخصص بیماری های اعصاب و روان
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمدمیرزا رستگاری
دکترای دندان پزشکی
8 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر ایران احمدی حجت آبادی
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ــــــــــــــــــ
17 الی 20
9 الی 11
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
8 الی 10
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
13 الی 14
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر زهره مفیدی فر
متخصص بیماری های اعصاب و روان
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر جلال دستمالچی
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر مرجان عفت خواه
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر عباس اندیشمند
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر مریم السادات نیلچیان
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
10 الی 12
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
15 الی 17
ـــــــــــــ
دکتر سیدمهدی طاهری شمیرانی نژاد
متخصص جراحی مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر مهرناز فلاح تفتی
دکترای دندان پزشکی
ــــــــــــــــ
8 الی 12
ــــــــــــــــ
8 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر احمد شجری
متخصص کودکان
10 الی 11
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمود خلیلی میبدی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
ــــــــــــــــ
12 الی 18
ــــــــــــــــ
12 الی 18
ــــــــــــــــ
12 الی 18
دکتر مهدی حدادزاده نیری
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دكترمحمد شاهي
متخصص بیماری های پوست ، مو و زیبایی
12 الي 13
12 الي 13
-
12 الي 13
12 الي 13
-
دکتر مرتضی مناقب
متخصص بیهوشی
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر منصور ملاعابدین
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکترسيد محمود صدر
متخصص بیماری های های قلب و عروق
19 الی 22
19 الی 22
19 الی 22
19 الی 22
19 الی 22
10 الی12
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر بتول توکلی بهابادی
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر سینا رأفت
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر علی اکبر مربی
متخصص بیهوشی
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر محمد شاهی
متخصص بیماری های پوست ، مو و زیبایی
12 الی 13
12 الی 13
ـــــــــــــــ
12 الی 13
12 الی 13
ـــــــــــــــ
دکتر امیرحسین امیرحیدری
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محسن گوهری
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر حسین نوق
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر محمدحسین نجفی
متخصص بیهوشی
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر سیدمحمود مشتاقیون
متخصص جراحی عمومی
11:30 الی 15 و 18 الی 21
11:30 الی 16 و 18 الی 21
11:30 الی 17 و 18 الی 21
11:30 الی 21
11:30 الی 21
11:30 الی 14:30
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
13 الی 14
ــــــــــــــــ
دکتر زهره پزشک پور
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
12 الی 13
12 الی 13
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر علیرضا سلیمی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر وحید صنعتی
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر حمیدرضا زارع
متخصص ارتوپدی
9:30 الی 11:30
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر نادر سعیدی
پزشک عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر محمدرضا شجاع
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر عباس دهستانی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
11 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر شهلا رشیقی فیروز آبادی
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
15 الی 18
ــــــــــــــــــ
15 الی 18
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
8:30 الی 10:30
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر رضا سلیمانی زاد
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر محمدتقی شاکری
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر محمود محمدزاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ــــــــــــــــ
8 الی 11
ــــــــــــــــ
8 الی 11
ــــــــــــــــ
8 الی 11
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر زهرا انصاری
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر سمانه مشکات
متخصص داخلی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر امیررضا چمنی
متخصص بیماری های اعصاب و روان
10 الی 11
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر فرشته گلشن تفتی
متخصص چشم پزشکی
8 الی 10
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر فاطمه بهناز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر فاطمه احسانی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
9 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر سید جلیل میرحسینی
متخصص جراحی عمومی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
*
ــــــــــــــــ
*
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی
متخصص بیماری های های قلب و عروق
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر علی صادقیان شاهی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
دکتر نسیم اویسی
متخصص چشم پزشکی
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر محمدرضا کریمی
متخصص ارتوپدی
ــــــــــــــــ
10:30 الی 13
ــــــــــــــــ
10:30 الی 13
ــــــــــــــــ
10:30 الی 13
دکتر علی جلیلی
متخصص کودکان
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
دکتر زهرا فـلاح
متخصص بیماری های زنان ، زایمان و نازایی
12 الی 14
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
10 الی 12
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
دکتر فرشته قاسمی
دکترای دندان پزشکی
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
9 الی 12
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
9 الی 12