با برگزاری انتخابات

بازرس شرکت تعاونی بیمارستان سیدالشهدا انتخاب شد

بازرس شرکت تعاونی بیمارستان سیدالشهدا با برگزاری انتخابات و مشارکت سهامداران انتخاب شد .
بازرس شرکت تعاونی بیمارستان سیدالشهدا انتخاب شد | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ، با برگزاری انتخابات و مشارکت سهامداران شرکت تعاونی در بیمارستان جناب آقای بهزاد باقری از بین سه شرکت کننده با اکثریت آراء به عنوان بازرس شرکت تعاونی بیمارستان انتخاب شدند .