بازدید ریاست محترم اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت

بازدید ریاست محترم اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت | بیمارستان سیدالشهداء یزد

بازدید آقای دکتر سعید هاشم زاده ریاست محترم اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت از بیمارستان حضرت سیدالشهداء(ع) درتاریخ 98/6/6