در جلسه هئیت مدیره جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان مشخص شد:

انتخاب مدیرعامل جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان سیدالشهداء یزد

مدیرعامل جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان سیدالشهداء انتخاب شد
انتخاب مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی، در جلسه هئیت مدیره جدید شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان سیدالشهداء یزد که با حضور اعضا برگزار شد، محمدکاظم فاضلی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب و معرفی شد.

همچنین در این جلسه، برنامه های جدید توسعه کمی و کیفی شرکت تعاونی مصرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است بیمارستان سیدالشهداء یزد به عنوان یکی از باسابقه ترین بیمارستان های کشور و استان یزد بیش از نیم قرن در حال فعالیت در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.