اقدامات اینترونشنال رادیوگرافی

اقدامات رادیولوژی مداخله ای (اینترونشنال رادیوگرافی) جهت ارگانهای مختلف بدن
اقدامات اینترونشنال رادیوگرافی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به گزارش روابط عمومی ،در این مرکز اقدامات رادیولوژی مداخله ای (اینترونشنال رادیوگرافی) جهت ارگانهای مختلف بدن توسط جناب آقای دکتراحرار فلوشیپ اینترونشنال رادیوگرافی انجام می شود .