از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی بیشتر بدانید

از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی بیشتر بدانید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی بیشتر بدانید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
از كوله سيستيت و كوله سيستكتومی بیشتر بدانید | بیمارستان سیدالشهداء یزد
كوله سيستيت و كوله سيستكتومی

كوله سيستيت التهاب حاد يا مزمن كيـسه صفرا است كه بيـشتر بـه علـت سـنگ هاي صفراوي ايجاد مي شود. التهاب كيسه صفرا اغلب با درد ناحيـه راسـت و بـالاي شـكم همراه بوده و به پشت و شانه راست كشيده مي شود. كوله سيستكتومي به عمل برداشتن كيـسه صفرا كه ممكن است از طريق جراحي شكم (كولــه سيــستكتومي بــاز) و يــا بــه روش لاپاروسكوپي انجام شود اطلاق مي شود.

آموزش پس از عمل جراحي:
 • 72 ساعت پـس از عمـل بـا اجـازه پزشـك مي توانيد حمام كنيد.
 • پس از استحمام نيازي بـه پانـسمان نبـوده و روي زخم مي تواند باز باشد.
 • در صورت سخت شدن اطراف محل عمل، بروز تب، لرز، درد شديد و پايدار، افزايش ضـربان قلب، تنگـي نفـس، تهـوع، اسـتفراغ، رنـگ پريدگي، زردي، خارش، فقدان حركـات روده اي، نفخ و اتساع شكم، مدفوع سفالي رنـگ، ادرار تيره، تعريق فراوان، تـورم و سـريعا بـه پزشك مراجعه كنيد.
 • در صورت سرفه هاي شـديد بـا دسـت روي محل عمل را نگه داريد.
فعالیت پس از عمل:
 • جراحی به روش باز

برای بلند کردن اجسام سنگین و انجام کارهای سخت و ورزشهای سنگین برای 4 تا 6 هفته یا بیشتر خودداری کرده و با پزشک خود مشورت کنید. توصیه می شود پس از دوره های خستگی، استراحت کنید و برحسب میزان تحمل خود به تدریج فعالیتهای خود را افزایش دهید.

 • روش لاپاراسکوپی:
 • توصیه به تحرک جهت کاهش نفخ شکم
 • انجام فعالیت های موجود پس از 2 روز ممکن خواهد بود.
 • براي بلند كردن اجسام سـنگين و انجام كارهاي سـخت و ورزشـهاي سنگين براي حـداقل يـك هفتـه خودداري كرده و با پزشـك خـود مشورت کنید.
آموزش نگهداري از درن :
 • در صورت وجـود درن، لولـه هـا بايـد محكم با چسب در محل بسته شود.
 • لولــه هــا و كيــسه را در هنگــام دراز كشيدن در سطح شكم نگه داشته تا از تخليه بيش از حد جلوگيري شود.
 • لوله و كيسه تخليه اي را جدا نكنيد.
 • از پيچ خوردن لوله ها جلوگيري نماييد.
 • در هنگام تخليه كيسه دستها را شسته و رابط را با الكل تميز كنيد. كيسه را در داخل ظرف خالي كنيـد، آن را دوبـاره متصل كرده ، رابط را تميز كنيد و ميزان ترشحات را اندازه گيري كرده و مقـدار آن را ثبت كنيد.
 • محل كاتتر گذاري بايد روزانـه از نظـر تراوش و يا نشت، قرمزي، درد و تـورم بررسي شود. محـل را بـا آب و صـابون شسته و پانسمان را تعويض كنيد.
 • لوله را یک ساعت قبل و بعد از غذا كلامپ كنيد.
رژيم غذايي :

بيمار بايد حداقل تا 6 هفته از رژيم غذايي كم چرب استفاده كرده و سپس به تدريج چربي را به غذاي خود اضافه نمايد. بهتر است از وعده هاي مختـصر و مكـرر استفاده شود.

پیگیری:

در صورت داشتن نمونه پاتولوژي يا آسيب شناسي ده روز پس از عمل به آزمايشگاه بيمارستان مراجعه كنيد.  در زمان­هاي تعيين شده به پزشك مربوطه مراجعه نماييد.