ارزیابی

ارزیابی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

ارزیابی آمادگی بیمارستانها برای مدیریت بحران

حضور تیم ارزیابی آمادگی بیمارستانها برای بحران در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت سیدالشهداء(ع)