لیست مناقصات بیمارستان

مناقصه خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مناقصه خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مناقصه خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مناقصه خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

لیست مزایده های بیمارستان

مزایده خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مزایده خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مزایده خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29

مزایده خرید هارد بک آپ سرور

تاریخ انتشار : 1400/09/01
مهلت ارسال : 1400/10/29