روز جهانی رادیولوژی

روز جهانی رادیولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی رادیولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد8 نوامبر سالروز کشف پرتو ایکس، روز جهانی رادیولوژی نام گذاری شده است. در ۸ نوامبر ۱۸۹۵، ویلهلم کنراد رونتگن هنگام بررسی پرتوهای کاتدی، اشعه ایکس را به طور تصادفی کشف کرد و به طور موثر پایه ای برای رشته رادیولوژی ایجاد کرد. این کشف به ایجاد روش های مختلف تصویربرداری منجر می شود و یکی از عناصر مهم علم پزشکی است. پرتوشناسی یا رادیولوژی (radiology) و گاهی تصویربرداری تشخیصی نام یک رشته از تخصص های پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک می گیرد. در تمام اینها، هدف تشخیص بیماری یا حالات غیر طبیعی بدن به کمک روش های پیشرفته تصویری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز جهانی رادیولوژی | بیمارستان سیدالشهداء یزد