معرفی و توضیحاتی در خصوص عفونت های ریه

معرفی و توضیحاتی در خصوص عفونت های ریه | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف قفسه سینه را درگیر می‌کند و معمولا در اثر عفونت ایجاد می‌شود پنومونی یا عفونت ریه گفته می‌شود. پنومونی در اثر عفونت ریه ها ایجاد می شود. درصورتی که به درستی نمی‌دانید بیماری پنومونی چیست و نشانه های ذات الریه را نمی‌شناسید به توصیه های آقای مصیب دهقانی زاده سرپرستار بخش داخلی قلب در این زمینه توجه کنید.