فیلم: معرفی بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد

سردر بیمارستان سیدالشهدا یزد

بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد به عنوان یک مرکز درمانی درجه یک از نظر اعتبارسنجی وزارت بهداشت و درمان از سال 1349 خورشیدی در مرکز شهر یزد درحال فعالیت است و با دارا بودن 178 تخت بستری به عنوان یک بیمارستان جنرال در حال ارائه خدمات به بیماران می باشد.