فالوآپ بیماران در بیمارستان پس از ترخیص

فالوآپ بیماران

پایش و پیگیری بیماران پس از ترخیص از جمله چالش ها و کمبودهای حوزه سلامت در کشور بود به همین دلیل بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد به عنوان تنها بیمارستان درجه یک خیریه-خصوصی در استان یزد این افتخار را دارد که با طراحی نرم افزار اختصاصی پی جو واستقرار تیم مراقبتی، بیماران ترخیصی بیمارستان را تا رسیدن به شرایط پایدار، پیگیری میکند.

موقعیت : طبقه دوم ، واحد فالوآپ

شماره تماس : 03531655000

فالوآپ بیماران در بیمارستان
بدون هزینه برای بیماران

خدمت فالوآپ به صورت رایگان انجام میشود

بر اساس فرآیند درمانی

فالوآپ بر اساس برنامه زمانی منظم انجام می شود

زیر نظر پزشک معالج

فالوآپ هربیمار، زیر نظر پزشک معالج انجام می شود