فالوآپ بیماران در بیمارستان پس از ترخیص

فالوآپ بیماران

پایش و پیگیری بیماران پس از ترخیص از جمله چالش ها و کمبودهای حوزه سلامت در کشور بود به همین دلیل بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد به عنوان تنها بیمارستان درجه یک خیریه-خصوصی در استان یزد این افتخار را دارد که با طراحی نرم افزار اختصاصی پی جو واستقرار تیم مراقبتی، بیماران ترخیصی بیمارستان را تا رسیدن به شرایط پایدار، پیگیری میکند.

موقعیت : طبقه دوم ، واحد فالوآپ

شماره تماس : 03531655000

فالوآپ بیماران در بیمارستان
سامانه فالوآپ بیماران | بیمارستان سیدالشهداء یزد
بدون هزینه برای بیماران

خدمت فالوآپ به صورت رایگان انجام میشود

سامانه فالوآپ بیماران | بیمارستان سیدالشهداء یزد
بر اساس فرآیند درمانی

فالوآپ بر اساس برنامه زمانی منظم انجام می شود

سامانه فالوآپ بیماران | بیمارستان سیدالشهداء یزد
زیر نظر پزشک معالج

فالوآپ هربیمار، زیر نظر پزشک معالج انجام می شود