راهکارهای دکتر سرجمعی در خصوص بهداشت حجاج و استقبال کنندگان از آن ها

راهکارهای دکتر سرجمعی در خصوص بهداشت حجاج و استقبال کنندگان از آن ها | بیمارستان سیدالشهداء یزد

با توجه به اینکه در ایام حج احتمال ابتلای حجاج به بیماری های واگیردار منتقله از خارج کشور وجود دارد بنابراین توجه به نکات بهداشتی از سوی حجاج و استقبال کنندگان ضروری است.

در این ویدئو دکتر محمدرضا سرجمعی متخصص بیماری های داخلی توصیه هایی را در خصوص بهداشت حجاج و استقبال کنندگان به منظور کاهش انتقال بیماری های واگیردار ارائه کرده است.