دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم

متخصص چشم پزشکی

برنامه حضور در درمانگاه

شنبه
ــــ
یکشنبه
ــــ
دوشنبه
ــــ
سه شنبه
ــــ
چهارشنبه
ــــ
پنجشنبه
ــــ

دکتر سیدعلی اکبر انتظارقائم

متخصص چشم پزشکی

  • شماره نظام پزشکی : 41570
  • تخصص چشم پزشکی
  • دکترای حرفه ای پزشکی 
فهرست