دکتر بمانعلی عامل شهباز | بیمارستان سیدالشهداء یزد

دکتر بمانعلی عامل شهباز

متخصص چشم پزشکی

دکتر بمانعلی عامل شهباز

متخصص چشم‌ پزشکی 

  • شماره نظام پزشکی : 17132
  • تخصص چشم پزشکی 
  • دکترای حرفه ای پزشکی