توصیه های دکتر میرغنی زاده در خصوص رویارویی با بیماری های پستان

توصیه های دکتر میرغنی زاده در خصوص رویارویی با بیماری های پستان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

سینه همچون سایر اندام های بدن می تواند دستخوش بیماری شود. بیماری سینه را می توان در دو نوع خوش خیم و بد خیم دسته بندی نمود. درد پستان یکی از مهمترین شکایات بیماران و شایعترین علت مراجعه آنان به درمانگاه های پستان است. کمتر زنی را می توان دید که در دوره زندگی خود درد پستان را تجربه نکرده باشد. برای تشخیص و پیشگیری از بیماری های پستان، معاینات پستان باید بطور روتین و به فاصله کوتاهی بعد از تمام شدن پریود انجام پذیرد.

دکتر سید محمد میرغنی زاده، جراح عمومی بیمارستان سیدالشهدا یزد در این خصوص توضیح می دهد.