تقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان

تقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

به مناسبت روز پزشک هیئت مدیره محترم بیمارستان به دیدار پزشکان حاضر در بیمارستان رفتند و با اهداء شاخه گلی از آنها تقدیر و تشکر کردند.

تقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزدتقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزدتقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزدتقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزدتقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزدتقدیر و تشکر هیئت مدیره بیمارستان به مناسبت روز پزشک از پزشکان | بیمارستان سیدالشهداء یزد